Energie sparen vanaf 2019? Vraag je premie aan!

 

Plant u binnenkort een (ingrijpende) renovatie? Deze brochure bevat een overzicht van de energiepremies die in 2019 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten …

DefinitieSinds 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Vanaf dan vallen alle woningen met een nieu-we bouwaanvraag onder deze regelgeving en moeten deze woningen een bepaalde energieprestatie halen. Die prestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Voor bouwaanvragen vanaf 2018 mag het E-peil maxi-maal E40 bedragen. Voor bouwaanvragen vanaf 2020 mag het E-peil maximaal E35 bedragen. Financiële steunmaatregelenKorting op onroerende voorheffing Voor nieuwbouwwoningen die nog energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van de bouwaan-vraag en het behaalde E-peil. Deze korting wordt au-tomatisch toegekend en moet dus niet apart worden aangevraagd.E-peilpremie netbeheerder• Voor bouwaanvragen tot en met 31 december 2016 heb je vanaf E20 of lager recht op een E-peilpremie. • Voor bouwaanvragen vanaf 2017 werd deze premie afgeschaft.De premie varieert per E-peilpunt > hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie. Nieuwe sloop- en heropbouwpremieDe Vlaamse Regering kondigde eind september 2018 een sloop- en heropbouwpremie aan voor particulie-ren.De premie zal 7500 euro bedragen en zal enkel gelden in gebieden waar geen aanspraak kan worden gemaakt op de 6% btw-regeling bij sloop en heropbouw (dus Van zodra je woning aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoet, verschijnt het logo ‘ik BEN mee’ op je EPB-aangifte. Dat slaat later goed aan bij de (mogelijke) verkoop. Meer info : BENgeen slooppremie in Aalst, Antwerpen, Brugge, Den-dermonde, Gent, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Meche-len, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas). De premie wordt ingevoerd voor vergunningsaanvra-gen voor sloop- en heropbouw die ingediend worden vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.Procedure voor de aanvraag van de premieDe aanvraagprocedure wordt in het voorjaar van 2019 uitgewerkt.Meer info : energiesparen.beNieuwbouwwoningenbouwaanvragen in 2014 en 201550% korting bij een E-peil van maximaal E40, gedurende 5 jaar100% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaarbouwaanvragen vanaf 1 januari 201650% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar100% korting bij een E-peil van maximaal E20, gedurende 5 jaar
67Bestaande woningenDefinitieEen bestaande woning is een woning die vóór 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet. Als de woning láter werd aangesloten, vallen ook de woningen met een bouwaanvraag van vóór 1 januari 2006 onder de definitie van bestaande woningen. De uiteindelijke ambitie is dat in 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag of een energielabel A heeft. Wie verstandig is ‘BENOveert’ : renoveert beter, met hogere ambities op het vlak van energie-prestaties. En ook grondiger, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatie-stappen haalbaar blijven. Een uitgebreide publicatie over benoveren en een lijst met aannemers die deze principes al toepassen, kan je raadplegen op ik benoveerOm de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact gesloten.Ik isoleer mijn dak (of zoldervloer)Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken ! Dergelijke investering is meestal op enkele jaren terugverdiend dankzij de premies en de lagere verwar-mingskosten. Waarop wachten ? Woningen of apparte-menten die in 2020 geen dakisolatie hebben, kunnen ongeschikt verklaard worden.Kan ik hiervoor een premie krijgen ?Ja ! Iedereen die het dak van een bestaande woning isoleert, kan een premie aanvragen. Eigenaars van meerdere woningen kunnen dus voor elke woning die ze isoleren, een premie aanvragen. Ook huurders Financiële steunmaatregelen voor afzonderlijke investeringenkunnen de premie aanvragen, als de factuur op hun naam staat. En er is nog meer ! Ook als je een nieuwe aanbouw plaatst, kan je voor dit nieuwe gedeelte een premie aanvragen.Hoeveel bedraagt de premie ?De premie voor het plaatsen van dak- of zolderisolatie bedraagt 4 euro/m2 nieuw geplaatst isolatiemateriaal als je het laat plaatsen door een aannemer. Doe je het zelf, dan wordt de premie gehalveerd en komt dit op 2 euro/m2. De datum van je eindfactuur (en dus niet de betalings-datum) bepaalt ook de daaraan gekoppelde voorwaar-den en het premiebedrag. Wat zijn de voorwaarden ?De premie is geldig voor ofwel dakisolatie ofwel zolder-vloerisolatie, maar niet voor beide. Voor de isolatie van de zoldervloer kan je alleen een premie krijgen als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder.Omdat het isolatiemateriaal voldoende moet isoleren, is er voor de Rd-waarde* een benedengrens vastgelegd. * Rd-waarde is de warmteweerstand. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.
89Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder. Je kan de premie online aanvragen. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald. Geen internet ? Geen probleem. Vraag het aanvraagfor-mulier telefonisch aan bij je netbeheerder of ga langs in één van de klantenkantoren. Let op : het aanvraagformulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 12 maanden, komen niet in aanmerking. Doe de aanvraag onmiddel-lijk nadat de werken zijn uitgevoerd. Zo verlies je het niet uit het oog ! Waar vind ik meer technische informatie over dakisolatie ? Je vindt informatie over correct isoleren en nog veel meer op de website. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een hellend dak en plat dak. Besteed er voldoende aandacht aan !En uiteraard vind je ook bij je netbeheerder de nodige informatie.Minimale dakisolatie verplichtSinds 2015 geldt in Vlaanderen een minimumnorm voor dakisolatie, namelijk minimale R-waarde van 0,75 m2K/W. Vanaf 2020 kan het ontbreken van een dakisolatie aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. Dus waarop wachten ? Meer info over de Vlaamse dakisolatienorm. Veel renovatieplezier !Op die manier wordt iedereen gestimuleerd voldoen-de isolatie te plaatsen. Aarzel zeker niet om meer te isoleren als je er plaats voor hebt. Hoe dikker het isola-tiemateriaal, hoe beter je dak geïsoleerd is. Het nieuw geplaatste materiaal moet minstens een Rd-waarde hebben van 4,5 m2K/W. Het aantal centimeter isola-tiemateriaal dat nodig is om de Rd-waarde te halen, hangt af van het type materiaal dat je gebruikt. Het materiaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. Een bestaande isolatielaag en de afwerkingslaag mag je niet meerekenen om aan de minimumwaarde te ko-men.Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met je netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden (bijvoorbeeld een dampscherm) en van de technische eisen (Rd-waarde … ) waaraan de dakiso-latie moet voldoen.Waar en wanneer vraag ik die premie aan ?Je vraagt de premie aan bij je netbeheerder (Fluvius) zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Je moet een kopie van alle facturen meesturen om de investering te bewijzen. Ik isoleer mijn murenDe gevels of buitenmuren van je woning staan voort-durend in contact met de buitenomgeving en onder-vinden constant temperatuurschommelingen. Als je gevels niet geïsoleerd zijn, laten ze gemakkelijk warm-te door, tijdens de zomer van buiten naar binnen, en tijdens de winter van binnen naar buiten. Isoleer je gevels en je wooncomfort stijgt ! Het is heel belangrijk dat je op voorhand je specifieke situatie laat onderzoeken. • Kan er aan de buitenkant isolatie aangebracht worden ? Vraag aan je gemeentebestuur of archi- tect of je daar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig hebt. • Als je de luchtspouw van je gevel wilt laten opvul- len, vraag advies aan een aannemer om te onder- zoeken of de spouw geschikt is om op vullen. • En isoleer je aan de binnenkant, weet dat je dan binnenruimte verliest. Voor die laatste 2 manieren moet ook de uitvoerder van de werken aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo worden je muren zeker correct geïsoleerd ! WIST JE DAT …je muren op drieverschillende manieren kan isoleren : aan de buitenkant, in de spouw of aan de binnenkant.
1011Kan ik hiervoor een premie krijgen ? Ja ! Iedereen die één of meerdere buitengevels van een bestaande woning laat isoleren door een aannemer, kan deze premie aanvragen. Eigenaars van verschil-lende woningen kunnen dus voor elke woning die ze extra isoleren, een premie aanvragen. Ook huurders kunnen een premie aanvragen, als de factuur op hun naam staat. En er is nog meer ! Ook als je een nieuwe aanbouw plaatst, kan je voor dit nieuwe gedeelte een premie aanvragen.Hoeveel bedraagt de premie ?De premiehoogte hangt af van de manier waarop je isoleert.• Isoleer je aan de buitenkant, dan krijg je 15 euro/m2 geïsoleerd geveloppervlak.• Isoleer je de spouw, dan krijg je 5 euro/m2 per geïso- leerd geveloppervlak.• Isoleer je aan de binnenkant, dan krijg je 15 euro/m2 geïsoleerd geveloppervlak.Het isolatiemateriaal en de plaatsing moeten uiteraard aan de voorwaarden voldoen. Wat zijn de voorwaarden ? • Isoleer je langs de buitenkant, dan moet de Rd-waar- de van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal minstens 3,0 m2K/W zijn. • Heb je een ongevulde spouw van minstens 5 cm, laat dan een STS-gekeurde aannemer nakijken of spouwisolatie aanbrengen mogelijk is. Het isolatie- materiaal mag ten hoogste een lambdawaarde hebben van 0,065 W/mK.• Wil je isoleren aan de binnenkant van de buiten- muur, dan moet het isolatiemateriaal minstens een Rd-waarde hebben van 2,0 m2K/W. De werken moeten met de nodige accuraatheid uitgevoerd worden door een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid of aspirant, ofwel opgevolgd worden door een architect met controle op de uitvoering van de werken. Een lijst van gecertificeerde aannemers vind je op de website.Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met je netbeheerder (Fluvius) voor een overzicht van alle voorwaarden waaraan de muurisolatie moet voldoen. Waar en wanneer vraag ik die premie aan ?Je vraagt de premie aan bij je netbeheerder (Fluvius), zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Bij de aan-vraag moet je trouwens een kopie van alle facturen meesturen om de investering te bewijzen.Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder. Je kan de premie online aanvragen. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald. Geen internet ? Geen probleem. Vraag het aanvraagfor-mulier telefonisch aan bij je netbeheerder of ga langs in een van de klantenkantoren. Let op : het aanvraagformulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 12 maanden, komen niet in aanmerking. Doe de aanvraag onmid-dellijk na de investeringen. Zo verlies je het niet uit het oog ! Waar vind ik meer informatie over muurisolatie ? Je vindt informatie over correct isoleren en nog veel meer op de website. En uiteraard vind je ook bij je netbeheerder de nodige informatie. WIST JE DAT …je de aanvraag van een premie moet indienen bij Fluvius ten laatste 12 maanden na de factuurdatum ? Doe het vandaag nog !
1213Ik isoleer mijn vloerHet isoleren van het onderste schildeel van je woning is de volgende grote stap om te komen tot een volledig geïsoleerde woning. Gun jezelf het hedendaagse com-fort en hou je voeten warm ! Door het aanbrengen van isolatie op de vloer van de benedenverdieping of aan het plafond van je kelder, voelt je vloer minder koud aan en kan de thermostaat een graadje lager. Waarop wachten ?Kan ik hiervoor een premie krijgen ?Ja, iedereen die zijn vloer (of kelderplafond) laat isole-ren door een aannemer, kan een premie aanvragen. Ei-genaars van meerdere woningen kunnen dus voor elke woning die ze extra isoleren, een premie aanvragen. Ook huurders kunnen dat, als de factuur op hun naam staat. En als je een nieuwe aanbouw zet, kan je voor dit nieuwe gedeelte ook een premie aanvragen.Hoeveel bedraagt de premie ?Je krijgt 6 euro/m2 geïsoleerde vloeroppervlak. Hou daar dus rekening mee als je je kostenplaatje berekent. Het isolatiemateriaal en de plaatsing moeten uiteraard aan de voorwaarden voldoen.WIST JE DAT …je in bepaalde gevallen een renteloze energielening kunt afsluiten bij een energiehuis (zie pagina 32) binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 12 maanden, komen niet in aanmerking. Doe de aanvraag onmid-dellijk na de investeringen. Zo verlies je het niet uit het oog ! Waar vind ik meer informatie over vloerisolatie ? Je vindt informatie over correct isoleren en nog veel meer op website. En uiteraard vind je ook bij je netbe-heerder (Fluvius) de nodige informatie.Wat zijn de voorwaarden ?De aangebrachte isolatie moet een Rd-waarde hebben van minstens 2,0 m2K/W. Het aantal centimeter isola-tiemateriaal dat nodig is om de Rd-waarde te halen, hangt af van het type isolatiemateriaal dat gebruikt wordt. Neem zeker vóór de werken contact op met je netbe-heerder voor het volledige overzicht van de voorwaar-den. Waar en wanneer vraag ik die premie aan ? Je vraagt de premie aan bij de netbeheerder, zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Je moet trouwens een kopie van alle facturen meesturen om de investering te bewijzen.Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder. Je kan de premie online aanvragen. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald. Geen internet ? Geen probleem. Vraag het aanvraagfor-mulier telefonisch aan bij je netbeheerder of ga langs in een van de klantenkantoren.Let op : het aanvraagformulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder WIST JE DAT …je de meeste energiebe-sparende investeringen snel terugverdient ?Bereken uw energiewinst.
1415Ik plaats nieuwe beglazingVensters laten méér warmte door dan geïsoleerde mu-ren ! De verliezen hangen af van veel factoren, onder meer het type glas maar ook het raamprofiel. Hoogren-dementsbeglazing – de naam zegt het al zelf – isoleert 2 tot 3 keer beter dan gewoon dubbelglas en tot 5 keer beter dan enkel glas ! Weg met het koude gevoel aan de vensters !Hoogrendementsglas (1,0-glas) heeft een dun isolerend metaallaagje aan de binnenzijde van een van de glas-platen en de spouw kan gevuld zijn met een edelgas (bijvoorbeeld argon) in plaats van lucht zoals bij ge-woon dubbelglas.Kan ik hiervoor een premie krijgen ?Ja, iedereen die nieuwe beglazing plaatst in een be-staande woning, kan hiervoor een premie aanvragen. Eigenaars van meerdere woningen kunnen dit doen voor elke woning waar ze nieuwe beglazing laten plaatsen. Ook huurders kunnen dat, als de factuur op hun naam staat. En als je een nieuwe aanbouw zet, kan je voor dit nieuwe gedeelte ook een premie aan-vragen. Veranda’s komen niet in aanmerking.WIST JE DAT …bij vervanging van je ramen je ook een renovatiepremie kunt aanvragen ? Kijk snel op ‘Vlaanderen is wonen’.komen niet in aanmerking. Doe de aanvraag onmid-dellijk na de investeringen. Zo verlies je het niet uit het oog !Waar vind ik meer informatie over hoogrendements-glas ? Je vindt informatie over hoogrendementsbeglazing op www.energiesparen.be/beglazing. En uiteraard vind je ook bij je netbeheerder (Fluvius) de nodige informatie.Hoeveel bedraagt de premie ?De premie bedraagt 10 euro/m2 beglazing.Wat zijn de voorwaarden ?De beglazing heeft maximaal een U-waarde van 1,0 W/m2K. Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolerende functie. Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met je netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden waaraan de beglazing moet voldoen. Waar en wanneer vraag ik die premie aan ?Je vraagt de premie aan bij je netbeheerder zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Je moet trouwens een kopie van alle facturen meesturen om de investering te bewijzen.Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder. Je kan de premie online aanvragen. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald. Geen internet ? Geen probleem. Vraag het aanvraagfor-mulier telefonisch aan bij je netbeheerder.Let op : het aanvraagformulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 12 maanden, Dubbel glas verplichtVanaf 2020 treedt de dubbelglasnorm in wer-king. Het hebben van enkel glas zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van uw woning ! Vervang daarom nù alle enkel glas en zodat je woning tijdig in orde is. Meer info over de dubbelglasnorm.
1617Ik wil een zonneboiler plaatsenMet een zonneboiler kan je een groot deel van het wa-ter voor sanitair gebruik opwarmen met gratis zon-newarmte. Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming ervoor dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is. De hoofdonderdelen van een zonneboiler zijn de zonnecollector (op het dak), de leidingen, het voorraadvat, de regeling en de naver-warming. Een zonneboiler voor vier personen kost gemiddeld 4000 euro (exclusief btw). Daartegenover staat dat je jaarlijkse kosten voor het verwarmen van water nog maar de helft van vroeger zijn. Begin je dag met een goed gevoel ! Kan ik hiervoor een premie krijgen ?De premie kan aangevraagd worden voor bestaande woningen. Ook nieuwbouwwoningen met een bouw-aanvraag tot 31 december 2013 komen in aanmerking.WIST JE DAT …een zonneboiler meer dan 50% van het sanitair warm water gratis door de zon opwarmt.Let op : het aanvraagformulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 12 maanden, komen niet in aanmerking. Doe het onmiddellijk na de investeringen. Zo verlies je het niet uit het oog ! Hoeveel bedraagt de premie ?De premie bedraagt 550 euro per m2 apertuuropper-vlakte, maximaal 2750 euro premie en maximaal 40% van het factuurbedrag, inclusief btw. In sommige gemeenten wordt een aanvullende premie gegeven. Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden waaraan de zonneboiler moet voldoen. Waar en wanneer vraag ik die premie aan ?Je vraagt de premie aan bij de netbeheerder (Fluvius), zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Je moet trou-wens een kopie van alle facturen meesturen om de in-vestering te bewijzen.Het aanvraagformulier kan je vinden op de website van je netbeheerder. Je kan de premie online aanvra-gen. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald. Geen internet ? Geen probleem. Vraag het aanvraagformulier telefonisch aan bij je netbeheerder of ga langs in een van de klantenkantoren.WIST JE DAT …je eerst de investeringen moet uitvoeren en pas daarna je premie aanvraagt ? De factuur is namelijk één van de bewijsstukken.
1819Ik wil mijn huis verwarmen met een warmtepompEen milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie is een warmtepomp. Er zijn diverse types warmtepompen beschikbaar. Een warm-tepomp haalt haar warmte uit de ondergrond of het grondwater (een geothermische warmtepomp) of uit de buitenlucht (een lucht-lucht- of een lucht-water- warmtepomp). De meeste warmtepompen werken op elektriciteit. Een beperkt aantal warmtepompen werkt op aardgas (een gasabsorptiewarmtepomp). Meer en meer wordt een warmtepomp gecombineerd met een klassieke condensatieketel (een hybride lucht-water-warmtepomp). Kan ik hiervoor een premie krijgen ?Je kan de premie aanvragen voor bestaande woningen. Ook nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag tot 31 december 2013 komen in aanmerking. Hoeveel bedraagt de premie ?De premie is afhankelijk van het type warmtepomp en kan niet hoger zijn dan 40% van het factuurbedrag.Waar en wanneer vraag ik die premie aan ?Je vraagt de premie aan bij de netbeheerder (Fluvius), zodra je de eindfactuur hebt ontvangen. Je moet trou-wens een kopie van alle facturen meesturen om de in-vestering te bewijzen.Het aanvraagformulier vind je op de website van je netbeheerder. Je kan de premie online aanvragen. Dit gaat sneller en de premie wordt ook vlugger uitbetaald. Geen internet ? Geen probleem. Vraag het aanvraagfor-mulier telefonisch aan bij je netbeheerder of ga langs bij een van de klantenkantoren. Let op : het aanvraagformulier moet ten laatste 12 maanden na de eindfactuurdatum bij de netbeheerder binnen zijn. Facturen die ouder zijn dan 12 maanden, komen niet in aanmerking. Doe de aanvraag onmid-dellijk na de investeringen. Zo verlies je het niet uit het oog ! Wat zijn de voorwaarden ?De warmtepomp moet minstens beschikken over een A++-label voor een geothermische warmtepomp en een A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp (lucht-lucht-, lucht-water- of hybride lucht-water-warmtepomp).Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met je netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden waaraan de warmtepomp moet voldoen

 


Natuzzi Zetels Oost Vlaanderen

’s Werelds bekendste meubelmerk, Natuzzi, ontwerpt meubelen en accessoires voor jouw woon-, eet-, en slaapkamer, volledig vervaardigd in Italië. Door het combineren van design, functionaliteit, materialen en kleuren zorgt Natuzzi voor harmonie bij jou thuis. En wie wil dat nu niet? Bezoek onze winkel in Denderhoutem en ervaar het zitcomfort van de zetels en salons van Natuzzi.

Camerabewaking Oost Vlaanderen

Overweeg je camerabewaking in je zaak, woning of gemeente? Goed idee! Maar bereid je dan wel goed voor: informeer je en maak de juiste keuzes voor een optimale beveiliging. Bekijk hier alvast de meestgestelde vragen van onze klanten. Je vindt hier algemene informatie, technische informatie, hulp bij installatie en alles over wetgeving. Is er toch iets over camerabeveiliging dat je niet terugvindt of wil je een offerte op maat laten maken, laat het ons zeker weten.

Architect Oost-Vlaanderen

U zoekt een architect in Oost-Vlaanderen? Dan kunnen wij van villabouw architect Gruwez uit Oudenaarde u uitstekend van dienst zijn! Wij zijn gespecialiseerd in bouwtrajecten in Oost Vlaanderen vanaf het ontwerp tot aan de daadwerkelijke sleuteloverdracht, wij verzorgen voor u dus het gehele bouwtraject van A tot Z. Maar als ben architect uit Oost-Vlaanderen werken wij niet alleen in deze regio, wij hebben ook projecten gerealiseerd in andere delen van België, in Nederland maar ook in Frankrijk.